Efektívne riadenie
energe­tických
zdrojov

Kto sme

Zaisťujeme bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne riadenie energetických zdrojov. Naším hlavným produktom je ekonomicko-technický projekt Virtuálny blok.

Ide o sofistikované riešenie, ktoré prepája viaceré zdroje do jedného virtuálneho. Jeho cieľom je maximalizovať efektivitu a šetriť financie. Ak vás táto problematika zaujíma, kliknite na detailný popis histórie a vzniku Virtuálneho bloku v príslušnej sekcii. Ak by ste dané riešenie chceli realizovať aj vo vašej firme, ozvite sa nám.

Virtuálny blok

Projekt VB sa rozbehol v roku 2013. Poďme sa však na to celé pozrieť pekne od začiatku.

Pripojenie Prenosovej sústavy SR k UCPTE v roku 1996 bolo podmienené dostatočným objemom podporných služieb (PpS), čo bolo najmä v počiatočných rokoch dosť problematické. PpS poskytovali iba zdroje SE, a. s. Postupne sa pridávali aj ostatní prevádzkovatelia (výrobcovia alebo odberatelia elektriny) a situácia sa stabilizovala. Naďalej však pretrvával problém so Sekundárnou reguláciou činného výkonu (SRV), a to hlavne počas letného obdobia, keď z poskytovania SRV vypadli teplárne z dôvodu zníženia odberov a plánovaných odstávok. K naplneniu požadovaného objemu SRV sa pridali tiež ekonomické podmienky. Cena rezervácie PpS a RE sa časom menila (väčšinou smerom dole), rástli ceny palív a pod. Bolo preto vhodné zaoberať sa touto problematikou a v tomto prostredí vznikol ekonomicko-technický projekt nazvaný „Virtuálny blok“ (VB).

Technickou podstatou bolo vytvoriť virtuálny blok, v ktorom by bolo možné spojiť viaceré zdroje do jedného virtuálneho zdroja. Tým by sa umožnilo poskytovať SRV aj zdrojom s malým rozsahom SRV, ktoré sa podľa platných Technických podmienok (TP) Prevádzkovateľa prenosovej sústavy (PPS) nemohli o poskytovanie SRV uchádzať ako samostatný subjekt. Ďalším prvkom technického riešenia bola možnosť zdrojov poskytovať nesymetrickú SRV, a to iba kladnú SRV, alebo iba zápornú SRV. Táto skutočnosť bola tiež ekonomicky výhodná pre poskytovateľov. Pre zdroje s nízkymi variabilnými nákladmi je ekonomicky výhodné poskytovať iba zápornú SRV a na trhu s elektrinou sa uplatnia v maximálnom rozsahu. Naopak, pre zdroje s vyššími variabilnými nákladmi je ekonomicky výhodné poskytovať iba kladnú SRV. To znamená prevádzku na nižších výkonoch a aktivovaná výroba nad bázovým bodom je platená ako regulačná elektrina.

Dodávku softvérovej časti a jej konfiguráciu zabezpečila firma Ipesoft, ktorá má s riadením zdrojov a s poskytovaním PpS pre PPS bohaté skúsenosti. Prvá prezentácia VB pre PPS bola na jar 2014. V júni 2014 už prebehli prvé simulované testy, na ktoré boli prizvaní aj zástupcovia PPS. V nasledujúcom období prebiehali úpravy jednotlivých SW modulov. Niektoré požiadavky na úpravu vyplynuli zo simulačných testov, niektoré z požiadaviek PPS. V pôvodnom SW nastavení bolo možné zapojiť modul, keď v prípade požiadavky znižovať výkon VB mohli výkon znižovať všetky bloky, t. j. bloky, ktoré poskytujú iba kladnú, ale aj iba zápornú SRV. Dôvodom takéhoto riešenia bolo zvýšenie dynamiky VB. Nakoniec sa však od tejto funkcionality upustilo z dôvodu jednotnej koncepcie riadenia zdrojov PPS a hodnotenia kvality.

Počas celého obdobia prebiehali rokovania s možnými poskytovateľmi SRV pre VB. Na poskytovanie SRV- boli vybrané bloky jadrových elektrárni a uzatvorená zmluva so SE, a. s. Na zabezpečovanie SRV+ pre VB sa našli poskytovatelia tak v domácej, ako aj v susednej PS. Preto bolo potrebné doplniť VB aj o moduly na poskytovanie SRV zo susednej PS. Finálnym riešením je VB, do ktorého je možno pripojiť až 10 jednotlivých poskytovateľov, ktorí môžu poskytovať iba kladnú, iba zápornú, alebo obe pásma SRV, a možno vytvoriť akékoľvek kombinácie na zabezpečenie výslednej symetrickej SRV v zmysle TP PPS.

Ostré testy VB s reálnymi zdrojmi boli realizované v októbri a novembri 2014. Nasledovali certifikácie jednotlivých kombinácií VB. Požiadavka PPS bola, že na každú kombináciu VB musí byť osobitný certifikát. Súčasťou každej certifikácie boli aj komunikačné testy. Certifikácia všetkých kombinácií VB boli úspešne realizované v novembri a v prvých dňoch decembra 2014. Od 1. januára 2015 poskytuje VB symetrickú SRV pre PPS v plnom rozsahu. V januári 2015 prebehli posledné úpravy VB, ktoré vyplynuli z komerčnej prevádzky. Od tohto obdobia poskytuje VB symetrickú SRV vo vysokej kvalite, ktorá v jednotlivých mesiacoch bežne dosahuje 99,7 % z celkového času poskytovania.

Schéma

Principiálna schéma riadenia Virtuálneho bloku AES

Vysvetlivky k schéme

SED Slovenský energetický dispečing SEPS, a. s.
AES Advance energy solutions, a. s.
VB Virtuálny blok
RIS Riadiaci a informačný systém
AGC Advanced Generation Control (Automatické riadenie výkonu)
ED Economic Dispatch
TASDR Terminál automatizovaného systému dispečerského riadenia
OP1 Obchodný partner č. 1
OP2 Obchodný partner č. 2
SRV Sekundárna regulácia činného výkonu
VZ SRV+ Výrobné zariadenie poskytujúce SRV+
VZ SRV- Výrobné zariadenie poskytujúce SRV-

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Pavol Ponca

predseda predstavenstva

Ing. Vladimír Osuský

podpredseda predstavenstva

Kontakty

Prievozská 4/B, 821 09  Bratislava 2
a-energy(a)a-energy.sk

Pre obchodných partnerov:

https://trading.a-energy.sk/pp/